Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2021

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2021

 logo=

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki KFS – Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dofinansowanie KFS – szkolenia 2021) przeznaczono Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, kwotę 259 406 tys. zł. zdecydował o podziale tej kwoty w niżej opisany sposób.

Z ogólnej kwoty 259 406 tys. przeznaczonej na KFS wydzielona zostaje kwota 2 601 tys. zł na działania i 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw pracy – po 153 (co stanowi ok. 1,0% zaplanowanych środków). Środki te są przeznaczone tys. zł dla każdego podmiotu na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.

Z pozostałej puli środków, tj. 256 805 tys. zł, 80%, czyli kwota 205 444 tys. zł dzielona jest zgodnie z założonym wzorem podziału (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Środki województwa te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy – zgodnie z priorytetami Ministra – na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Pozostała kwota tzn. Decyzja o jej podziale 20% puli środków KFS czyli 51 361 tys. zł tworzy rezerwę KFS. i priorytetach wydatkowania podejmowana jest przy udziale Rady Rynku Pracy.

Jednocześnie Rada zaopiniowała priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS zaproponowane przez Ministra oraz ustaliła priorytety wydatkowania 20% rezerwy KFS

Kto może otrzymać finansowanie z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS
  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym

Załączniki:

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Baza Urządów Pracy

>> znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuje się z nim

Wnioski o dofinansowanie KFS – szkolenia

 

Każdy Urząd Pracy posiada własny wzór wniosku. Z tego też powodu wniosek trzeba pobrać ze strony swojego Urzędu. Większość wniosków posiada również część, którą musi wypełnić firma szkoleniowa. Do wniosku należy dołączyć także wzór zaświadczenia wydawanego po szkoleniu, dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP oraz certyfikat jakości usług szkoleniowych.


Kontakt

Zapraszamy więc do kontaktu!

tel.: +48 22 403 40 94
e-mail: biuro@ad.edu.pl


Zapoznaj się z ofertą

szkolenia wyjazdowe


Certyfikat Jakości

Certyfikat Jakości MSUES

Posiadamy Certyfikat Jakości Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES – 290/2019)

wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie:

>> zobacz certyfikat

O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94
fax: +48 22 406 23 04